057 Vitskapsselskapet, 21.3.1844

Til Den ærede Direction for det kongelige norske Videnskabers Selskab i Trondhjem!
 
Jeg skylder herved at berette, at jeg den 2lde f. M. paa Postcontoiret i Bergen har modtaget den ærede Directions Skrivelse til mig af 8de næstforhen med indlagde et hundrede og femti Speciedaler. Da det af bemeldte Skrivelse erfares, at der ikke er indløben nogen Beretning fra mig ved Udgangen af næst foregaaende Halvaar, maa jeg  herved meddele, at en saadan Beretning blev udfærdiget af mig under 26de August f. A. og med Addresse til Hr. Assessor Schwach indleveret paa Bergens Postcontoir, hvorfra jeg har forskaffet mig en her vedlagt Attest, som viser, at et Brev med bemeldte Addresse virkelig er blevet afsendt den næste Postdag derefter. Imidlertid vedlægges her tillige efter den ærede Directions Ønske en Afskrift af bemeldte Beretning. Denne Beretning omfatter kun et Fjerdingaar, hvilket grunder sig derpaa, at jeg ved Skrivelse fra Hr. Assessor Schwach af 26de Juni f. A. blev underrettet om, at Directionen havde ønsket, at mine Halvaarsberetninger kunde indsendes ved Udgangen af Juni og December for saaledes at stemme overeens med andre Halvaarsberetninger, og at jeg derfor vilde indsende en Beretning for Fjerdingaaret fra Slutningen af Marts, da min første Beretning blev afsendt, til Slutningen af Juni, hvorved altsaa den her tilsigtede Overeensstemmelse vilde opnaaes.
 
Efter at have modtaget den ærede Directions Skrivelse og medfølgende Stipendium, foretog jeg saa snart som muligt Reisen fra Nordhordlehn til Voss, til hvilket sidste District jeg netop nu er ankommen. Min Hensigt er nu at opholde mig her omtrent en Maaned, og derefter at gaae over til Hardanger.
 
Formedelst adskillige indtræffende Hindringer har jeg ikke førend nu kunnet afsende det forønskede Svar paa den ærede Directions Skrivelse, hvorfor jeg maa bede om overbærende Undskyldning.
 
Vossevangen den 21de Marts 1844.
Ærbødigst
Iver Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 25/1844 omframt avskrift i Kopibok nr. 21. Vedlagt ligg attest frå Bergens postkontor, 26. febr. 1844, underskriven av Hartmann, om at eit brev til Schwach i Trondheim er sendt 28. aug. f. å. (betalt med 18 sk. og innført i postlista nr. 8), og «For denne Attest betalt 4, fire, Skilling».
 
I brev frå VS (avskrift i Kopibok nr. 20) 8. febr. 1844 (underskrive av Bugge, Storm, Arntzen og fungerande sekretær Angell) heiter det at sekretæren [Schwach] den 16. apr. f. å. har fått pålegg om å senda 75 spd. At pengane for 2. halvår ikkje er sende, «hidrører fra en Feil fra Secretærens Side». Dette har direksjonen inga skuld i. VS har heller ikkje kunna senda pengar for 3dje halvår [tida sept. 1843mars 1844] då VS ikkje har fått melding frå I. Aa. «angaaende Deres Arbeides Fremgang for 1ste Halvaar af forrige Aar». Dei bed I. Aa. senda inn avskrift av den bortkomne meldinga. Vedlagt fylgjer stipendet for 2dre og 3dje halvår, til saman 150 spd.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008