020 Sivert R. Aarflot, 1.9.1835

                                                                Raftenes 1ste September 1835.
 
Jeg takker for Deres Brev, som jeg i denne Stund modtog, men det traf saaledes, at jeg for Tidløse neppe kan besvare Noget deraf. Deres Anmodning om hine Afskrifter, kan vel, desværre! neppe paa denne Tid blive opfyldt, da jeg dertil trængte megen Tid, og Skrivevæsenet altid gjør mig utaalmodig, dog kan der Mangt hænde, hvis jeg maatte bekomme noget Papiir, men derfor er jeg nu saa lens, at jeg ikke kan skrive det Mindste. Jeg faaer see til at sende Dem nogle Linier imellem; Jeg kan ikke troe, at jeg bliver med paa Moldereisen. De takkes for Hidsendelsen af Avisbladet. Lev vel.
 
Fra I. Aasen.
 
Til/Sivert Aarflot.
Utanpå:  Til/Sivert R. Aarflot/Egsæth.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på Eikset (før prenta i «Møre», 1912, 10. febr., nr. 12, og i BV s. 19).  [September <] ~ Septembr
 
Av brev 19. aug. (defekt, berre slutten att) frå S. Aa., ser vi at han har lånt vidare noko han sjølv har lånt. [Det er venteleg Aasens diktmanuskript]. 
 
- I brev 31. aug. 1835 fortel S. Aa. at han har synt «Deres ældre Digtsamling» [dvs. eit skrivehefte med ymse dikt i] til Jakob Colberg, kontorist hjå futen, som «meget yndede Deres Poesier». Han er den einaste av «de saakaldte Storkarle, der anseer Deres Digte fortjent Opmærksomhed, hvorimod de andre med et flygtigt Blik have gjennemseet samme og yttret sit koldsindige Bifald derover». Aarflot bed om det bad han òg om då dei sist møttest, seier han å få tilsendt «en correct Afskrift af Deres bedste Poesier, hvorved jeg forstaaer følgende: «Aarstiderne, Nytaarssang, Sjelens Udødelighed, Opstandelsen, Klagedigt, Glæde og Sorg, Adskillelsen, Naturen, Haabet, Ved en Vens Død, Sommernatten, Morgenrøden, Min Lyst, Vise i et muntert Selskab, Idylle og Fædrelandet» tilsammen 16 forsk. Digte, og desuden af de Ældre og Nyere som De selv efter bedste Skjøn maatte finde værdige til Indladelse i Afskriften, og hvoraf jeg tillader mig at nævne: «En erfaren Mands Formaning til sin Søn» 1833, «Nytaarssang 1. Jan: 1834, 8 forsk. Morgen- og Aftenvers» (deraf de bedste), samt flere». Avskriftene ynskjer han snarast råd. Elles vonar han at Aasen kan møta han på Molde 17. sept. [på valmannsmøtet til Stor­tinget]. Derfrå vil han freista få Aasens dikt «befordret til H. Wergeland». 
 
- I brev 5. nov. 1835 [som er svar på to brev, det siste, frå 22. okt., er kome bort] fortel S. Aa. utførleg om valmøtet på Molde, om tingmenn, Molde skule, lærarar m. m. Han synte Aasens dikt til Jon Neergaard som såg gjennom dei fleste. J. N. ville ha teke avskrift av dikta om han hadde hatt betre tid. Han tok berre avskrift av «Min Lyst» som han ville senda til Sylvester Sivertson som er «fortrinlig bekjendt som ung Digter». I fall J. N. kunne få fleire avskrifter ville han senda dei til S. S. seinare. «Jeg har aldrig seet eller hørt nogen med saamegen Opmærksom­hed beundre Deres Digte som Neerg[aard] gjorde, og kun i den Henseende syntes jeg lide ham».
 
I 1835 tok S. Aa. til å føra ei «Copie-Bog» og her har han notert: «1835 Novbr. 20. Til Hr. Stud. S. Sivertsøn sendt Aasens Digte A.l «Haabet», 2 «Mit Fødeland» og 3 «Morgenrøden«. B.l «Adskillelsen», 2 «Naturen», 3 «Glæde og Sorg», 4 «Min Lyst» og 5 «Nytaarssang». Skildring af Aasen, Storthingsvalget herst[eds] men kun kort». 
 
- «1836 Jan. 6. Tilskrevet Hr. Fuldmægtig Carl Andr. Fougstad, og, foruden at gjøre ham bekjendt med I. A. Aasens Genie, Evner og Stilling, sendt ham følgende af dennes Poesier: Litr. A.l «De fire Aarstider», deraf a Foraaret, b Sommeren, c Høsten og d Vinteren; «Sjelens Udødelighed», 3. «Klagedigt» og 4 «Opstandelsen». Samlingen Litr. B. indeholdende 1 «Mit Fødeland», 2 «Naturen», 3 «Idylle» og 4 «Adskillelsen». Litr. C. «Min Lyst».
 
Lovet at sende de øvrige Poesier om Hr. Fougstad skulde ønske det og gjort endeel frimodige Yttringer om Storthingsvalget i Romsdals Amt samt [om] det herværende Bogtrykkeri og Landboavisen.»
 
«1836 Jan. 13. Do. Hr. Cand. Theol. Henr. Wergeland, sendt Aasens Digte: A. «Aarstiderne», «Sjel[ens] Udødelighed», «Klagedigt» og «Opstan­delsen», samt «Naturen», «Adskillelsen», «Min Lyst», « Mit Fødeland» og «Idylle». [Jfr. «Møre» 26. aug. 1948, og BV s. 159 f.]
 
Bokstavane og nr. i opprekninga viser til nokre skrivehefte som dikta står i, og som no ligg i Aasens samlingar på UBO.
 
 Avisbladet] Landboe-Avisen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008