016 Sivert R. Aarflot, 1834

Etterskrift til eit bortkome brev.
 
Efter-Skrift.  Min Reise til Ørsten er ikke bestemt naar den skal skee. Jeg har der et og andet Smaat at afgjøre, og kunde jeg faae gjort det, saa vilde jeg snart reise, men kanskee det gaaer forbi, og jeg faaer Tingene udrettede alligevel.
 
Jeg har modtaget de sendte Aviser til Distribution.
 
D.u.s.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Kladd på eit papir med utdrag frå historie m. m.
 
 D.u.s.] Datum ut supra, dvs. dato som ovanfor. S. Aa. nyttar stundom same forkorting.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008