004 Hans Conrad Thoresen, 27.9.1831

Hans Conrad Thoresens spørsmål ved Ivar Aasens skulelærareksamen, 27. 9. og 28. 9. 1831.
 
Nogle af Hr. Provst H. C. Thoresens Spørgsmaale
den 27de og 28de September 1831.
 
I hvilken af de bibelske Bøger fortælles os Verdens Skabelse?
            I første Mosebog.
Hvad betyder det Ord Adam?
            Af Jord.
Hvad betyder det Ord Eva?
            Alles Moder.
Hvilke Sønner havde Adam?
            Tre, nemlig: Cain, Abel og Seth.
Hvad betyder det Ord Abel?
            Forgjængelighed.
Hvad betyder det Ord Eden?
            Yndighed.
Hvorved ødelagde Gud Verden for Menneskenes Synder?
            Ved en Vandflod.
Hvilken Familie bevarede Gud over Vandfloden?
            Noes Familie.
Hvorved?
            Et stort Skib kaldt Arken.
Hvilken af Noes Efterko/-m/ere er især en mærkværdig Mand?
            Abraham.
Hvorved blev han mærkværdig?
            Ved sin faste Troe til Guds Forjættelse.
Hvorledes lød Guds Forjættelse til ham?
            I dig og i din Sæd skal alle Jordens Slægt[er] velsignes.
Hvorved paadrog Jesus sig sine Samtidiges Fjendskab?
            Fordi han saa ofte bebreidede dem deres Hyklerie og Vantro.
Hvilket et Folkeslag var det han meest prædikede imod?
            Pharisæerne.
Hvor har Jesus lært at hans Lære var langt fuldkomnere end Mose Lov?
            I sin Bjærgprædiken.
Hvor staar denne Bjærgprædiken?
            I Mathæi 5, 6, og 7, Bog.
Hvorledes siger Jesus at vi skal give Almisse?
            Naar du giver Almisse, da lad ikke din venstre Haand vide hvad din høire gjør.
Hvad vil han dermed sige?
            At du skal glemme det med dig selv, strax du har givet den. 
Hvad betyder Jesu Bebreidelse til Farisæerne: "I sie Myggen af og nedsluge Kamelen"?
            At de holdt strængt over smaa udvortes Ting og tilsidesatte dem der var af større         Vigtighed, læs herom i Math. 23, 23-24 .
Nævn mig Jesu tolv Apostler?
            Peder, Jacobus og Johannes, Andreas, Phillipus og Bartholomæus, Thomas, Mathæus, Jacob Alfæi s[øn,] Judas Thaddæus, Simon Zelotes og Judas Ischarioth.
Viser Gud altid sin Retfærdighed her i dette Liv?
            Nei.
Kan du sige mig nogen Lignelse Jesus har sagt derom?
            Jo, Om den fattige Lazarus og den riige Mand.
Kunde Gud altid straffe de Onde og belønne de Gode her i Verden?
            Nei.
Gjemmer han derfor ikke begge Deele til hiint Liv?
            Jo.
Hvilken Lignelse fremsatte Jesus derom?
            Den om Klinten og Hveden.
Hvo er din Næste?
            Alle Mennesker.
Er en Tyrk, en Hedning ogsaa din Næste?
            Ja!
Hvorfor?
            Fordi han er et Men[n]eske.
Hvilken Lignelse fortalte Jesus desangaaende?
            Den om den barmhjertige Samaritan.
 
Stoksund den 27 September 1831.
I. A. Aas          A. Tø/-m/erbak           O.Welsvig.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Avskrift saman med Br. 3. Dato og underskrift står etter [spørsmålet om Guds Forjættelse].   [Tømerbak<] ~ Tømerbak.
 
- Etter prosteprøva vart I. Aa. av Blichfeldt sett til lærar i den nyskipa (4de) omgangsskulekrinsen, og tilsetjingsbrevet lyder: «Ungt Mandskab af det Woldenske Musqueteer Compagnie i det Nordfiordske Corps Iver Andreas Iversen Aasen er døbt i Ørsteens Annex Kirke i Wo[l]dens Præstegield den 8 /ottende/ Augusti 1813 /atten Hundrede og tretten/. Hans moralske Forhold har været og er hidtil exemplarisk og hans Kundskaber fortrinlig gode, saa han er befunden antagelig til at udføre en Omgangsskoleholders Tieniste i et i Ørsteens Annex Sogn nødvendig oprettede nyt Skoleholderie. Dette attesteres herved uden al Betaling under min Haand og Segl. /Ørens Præstegaard den 13de October 1831. / F. H. Blichfeldt / Sognepræst for Woldens Præstegield paa Søndmøer».
 
- Den 17. okt. 1831 tok skulen til på Myklebust. Etter 32 vekers skule var han ferdig 13. juli 1832. Hin vinteren vara skulen frå 9. okt. 1832 til 6. juli 1833. Den 24. juni skreiv I. Aa. til H. C. Thoresen, og venteleg bad han om å få koma i lære hjå han, noko som då vart nærare avtala ved prostevisitasen i Volda 28. og 29. juli 1833. Den 7. sept. kom I. Aa. til Stoksund (Raftenes).
 
Hans Conrad Thore­sen (f. i Tunsberg 1802 d. i Bergen 1858), cand. teol. 1825, sokneprest på Stranda 1826, sokneprest i Herøy 24. juni 1828, prost i S. Sunnmøre 18. okt. s. å., stortingsmann for Møre 1842, sokneprest til Korskyrkja, Bergen 184358. Gift 2. gong 1830 med Sara Margareta Daae (18061841), yngste syster til kapt. Ludvig J. Daae på Solnør. H. C. T. var i 184041 mot at konventikkelplakaten skulle takast bort (jfr. THS I, hf. 3., 1942, s. 95102). Han hadde nok godhug for sume av Haugevenene (t. d. Amund Brekke), men han var mot Hauge-rørsla, sameleis som Blichfeldt (jfr. merknad til Br. nr. 2). Sjå vidare merknad til Br. nr. 22.
 
- Arne Tømmerbakk (181178) frå Volda, son til Peder Kolbeinson Mo, gift 1846 med Ane Helene Olsdtr. Ose, kjøpte 1847 halve bruket på Driveklepp (bruk nr. 6) av Arne Knutson Åm. A. T. er nemnd som lærar i Volda 1834, var ei tid med i heradstyret og med i «Landhusholdningsselskapet» i Volda.
 
 Ola Olson Velsvik (18131848) frå Volda, son til Ola Kristoferson V. og kona Nille Olsdtr., gift til Leine i Herøy.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008