286 Merknader til "Martin Luthers litle Katekisma", 1868

Merknader til "Martin Luthers litle Katekisma", Bjørgvin, 1868.
Vedlegg til brevet til Georg Grieg, 25. 6. 1868.
 
Til Katekisma.
4de Bod. so me inkje forsmaa elder harma vaare Foreldre, elder deim som bjoda og raada yver oss.
 
10 B. Du skal inkje lysta etter Maken til din Næste (din Næstings Make), etter hans Svein elder Terna, hans Ukse elder Asne, elder nokon av dei Ting, som honom tilhøyra.
 
- inkje draga fraa Næsten hans Make, hans Tenar elder hans Fe; men helder paaminna og tilraada hans Folk, at dei standa med Truskap i den Tenesta, som dei ero sin Herre skyldige.
 
Slutn. Eg H errend inG uder ein streng Gud, som refser Vondskapen etter Fedrom paa Borni i tridje og fjorde Lid, paa deim som hata meg.
 
1. Artikel. Eg trur p aaG udF ader[,] den allmaattuge som skapade Himmel og Jord. Forklaringen oversprungen. (En ny Text).
 
3dje [Artikel]. eit Samnøyte millom dei heilage (?), Forlating fyre Synderna, Uppstanding fyre Likamen og etter Dauden det ævenlege Liv.
 
7de Bøni. og naar so vaar sidste Stund er komi, at me daa maa ganga med glade Voner (?) fraa detta vesalle Liv til der ævenlege Liv.
 
Daupen. Etter si Miskunn hever han frelst oss ved Badet til Nyfødsla og Atternying ved den heilage Ande, som han hever utsendt riklega til oss ved Jesum K ristumvaar Frelsar, at me skulo verda rettferdiggjorde av hans Naade og etter Voni vera Ervingar til det ævenlege Liv. Det er ein sann Tale.
 
- So ero me gravsette med honom i Døypingi til Dauden, at so som Kristus er uppvakt fraa dei daude ved den Æra, som høyrer Faderen til, so skulo og me ferdast um i ein ny Livnad.
 
I Nattverdar Sakramentet berre ymse Setningar litetvetta umbrøytte.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd (saman med kladd til Br. nr. 283). - «Martin Luthers litle Kate­kisma», 1870, utg. av Vestmannalaget. /i/ ~
 
- G. G. tok omsyn til I. Aa.s rettingar og framlegg. I. A. har den 11. juni skrive merknader til G. G.s ms.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009