283 Merknader til John Bunyan: Pilgrimsferd, 1868

Merknader til John Bunyan: Pilegrimsferd or denne Verdi til den komande.
Yversett fraa Engelsk[ ved Georg Grieg], Bergen 1868.
 
Til Bunyans Pilgrims Progress.
S. 2. (i Overs.). I am undone. Eg er reint raadlaus.
3. Evangelist: Fagnar.
4. Parchment-Roll: Brevrulla, Skinnbrev.
- Wicket Gate: Gjerdelid, Port.
5. Obstinate: Traalynd.
- Pliable: Bøygleg, Lempeleg. - Brimstone: Brennestein.
7. Glory (Glories): Ærefylla, Æreglans.
8. the Power[s] and Terrors: Krafter og Rædslor.
- pleasant: yndelegt, fagnadsamt.
- none of them are hurtful: ingen av deim er slik at han gjerer nokon uglad
10. Immortality: Udaudlegskap.
13. bemired to purpose.
14. Wordly Wiseman: Verdslegvise.
- Carnal Policy (Stad): [Verdsleg Klokskap].
17. Legality (Mann): Logleg, Logvise.
18. Civility (Mann): Sedvise.
20. Gentleman: Herremann; el. Godmenne, Snildarmann.
22. just: rettferdig.
24. the King of Glory: Ære-Konungen, Heiders K.
25. hypocrite: Skrymtar.
32. Interpreter: Tydar (Gr.).
- excellent things: kostelege T ing.
35. Evangilja: Naadelæra.
36. Passion (Person): Braad, Braadlynd.
- Patience (Pers.): Tolug, Spaklynd.
43. Eternity: Ævelengd. - (eternal: ævelang).
49. Simple, Sloth og Presumption: Faatenkte, Late og Sjølvvise.
50. Formalist: Ordtræl, Ordvand. Formtræl.
- Hypocrisy (Person): Skrymtar.
52. 6. Timorous: Ræddlynd.
- Mistrust: Vantrøysten.
58. The Lord of the Hill: Herren av Berget.
60. Prudence (Kvinde): Visleg.
- Piety (do): Gudsogn, Gudleg; Milda.
- Charity (do): Kjærleg, Elska.
68. That which put Glory of Grace into all he did (Or. 52): det som sette Ynde-Ljosken paa all hans Gjerning.
70. (54). neither by Length of Days nor Decays of Nature: korkje ved Daga Lengdi elder Aldersslitet i Skapnaden.
- As how they had subdued Kingdoms &c. ( 54): kor dei hadde vunnet Kongerike, fremdat Rettferd, fenget Lovnader, bundet Munnen paa øvor, kvævt Ofsen paa Eldar, smøygt seg undan Eggi paa Sverdet, vordet sterke i sin Vanstyrke, vordet herduge i Striden og drivet framande Herflokkar paa Flugti.
72. The Delectable Mountains: Fager-Bergi.
82. The Valley of the Shadow of Death: Daud-Skugga-Dalen.
94. Wanton (Kvinde): Ovkjæta, Skripna, Kjæla.
96. (73). Many delights: mange Gledor.
100. Shame (Mand): Skambljug? Blygen.
105. Talkative (Mand): Talerik, Mangmaalug, svallug.
108. (82). Things moral or things evangelical: Ting av Sedelæra eller Naadelæra.
- Things more essential, or things circumstantial: Ting som ero upphavlege, elder som ero tilfellelege: sjølvgjeven, emneleg.
114. Profession: Vedkjenning, Umvitning, Sjølv[v]itning.
119. (89). his corruption and his abused reason: hans Forvending og hans formyrkte Vit (Skyn).
120. an experimental confession: ei røynslefast Vedkjenning (Umvitning, Jakvæding).
- Holiness: eit heilagt Liv, heilagt i Hjartat, heilagt i Huslyden &c. og heilagt i Umgangen med Verdi.
136. (101. Hate-good: Godgjerda-Hatar.
137. Envy, Superstition og Pickthank (Mænd): Ovundsam, Ovtruen, Smeikjen.
142. (105). Blindman, No-good, Malice, Lovelust, Liveloose, Heady, Highmind, Enmity, Liar, Cruelty, Hatelight, og Implacable. (Jurymænd).
Mere til Bunyan
S. 149. zealous: kvat, fyrug, gridug, annsam, driftug.
153. headstrong: tverstøytande, tvervikt, traadlynd.
161. authentic: fullgodt, fulltruande.
163. gentlemanlike: som ein fin Herremann.
167. pillar: Steinstolpe, Steinstuv?
192. a pleasant prospect: ei yndeleg Utsyn.
196. a show of pilgrimage: ein Svip (eit Skin, ei Aasyn) av Pilegrimskap.
198. conceit: Tanke, Tykke; Sjølvtykke?
200. in his own conceit: i sitt eiget Tykke el. i si eigi Tykkja. G. N. Þykkja.
204. jewels: Glimsteinar, Perlor?
205. certificate: Vitnebrev.
208. typical: som ei Likning, eit Bilæte, ei Form.
213. [King's champion]: "Tegnar", Kongsmenner, Undersaattar.
214. the[y] had their coats soundly brushed: Dei vordo duglega gjenomdengde, el. fingo ei dugande Bøysting (Reisting, Myksla, Smurning).
220. destroyer: Nedrivar, Svikar?
226. glory: Ærerikdom, Ærerike?
229. perdition and destruction: Tjon, Spilla, Fortjoning, Fortaping?
233. religious duties: gudleg Gjerd el. Tenesta?
235. apply: maata til, faa til at høva.
- application: Tilmaating.
238. presumption: for stor Djervskap. Vaagsemd, Ublygd, Nærsøkna?
244. to honour and glory: til Æra og Upphøgning.
248. agree: samstavast, samstevjast.
251. being and attributs: Vering og Eigenskapar.
253. phantastical (?), ørskeleg, draumleg.
258. hobbling: hokrande (høklande, skaakande).
264. the power of guilt: Synderædsla, R. fyre Refsingi.
269. in their own deceivings: i si eigi Sjølvdaaring, el. Forvilling.
273. difficulties: Vanskar, Meinsemd, Meinføre, Møda, Vaas.
284. swallowed up: innteken, rusad, fagnaddruk[k]en.
286. Blessing, honour, glory and power . . . for ever and ever: Velsigning og Æra og Frægd og Magt igjenom endelause Tider.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd (saman med kladd til Br. nr. 286). - [hurtful] ~ hurtfull - [Liar<] ~ Lyer
 
- G. G.s ms. på 286 sider svarar til den prenta fyrste parten av Bunyan: «Pilegrimsferd or denne Verdi til den komande», 1868, som atter svarar til «Pilgrim's Progress», utg. frå 1866, s. 1-186. G. G. tok oftast omsyn til I. Aa.s merknader og framlegg.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009