119 Jørgen Martinus Udvig, 29.5.1849

Tilskrift på eit lånebrev fra Jørgen Martinus Udvig, 29. 5. 1849.
 
Af ovennævnte 20 Spd. har jeg faaet igjen 10 Spd. den 29de Mai 1849, saa at jeg altsaa kun har 10 Spd. tilgode.
 
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Før prenta i TSH 1954, s. 46. Lånebrevet lyder: «Imod denne min Anviisning vil det behage Herr Proprietær L. P. Ringdal at udbetale til Hrr. Sprog-forsker Ivar Aasen 20 Spd. (er tyve norske Speciedaler). Christiania den 10. Mai 1848.
 
J. M. Udvig. stud. philos.» Dette var same dagen som J. M. U. reiste til Kbh. som friviljug soldat i den dansk-tyske krigen. Jfr. merknad til Br. nr. 100.
 
Sjå òg «Ei vise av Ivar Aasen om skandinavismen» i «Gula Tidend», 1957, 26. febr.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008