002 Frants Henrik Blichfeldt, 6.8.1831

Undertegnede vover herved i Ydmyghed at ansøge Deres Velbaarne Velærverdighed om erholdelsen af det Skoleholderombud som Kirkesanger Anders Welle hidindtil har bestyret men nu skal være entlediget fra. Aarsagen hvorfor jeg gjør denne Ansøgning er især at min Helbreds Forfatning til ved tungt Arbeide at erhværve mit Brød ikke er den bedste, hvilket jeg skjønt Ung allerede har erfaret. Hvad mine Kundskaber angaar for med Tiden at kunne blive en brugbar Skoleholder, da kjender Deres Velærværdighed disse, som skjønt endnu smaa, dog ved fortsat Øvelse, især naar jeg kunde faae en saadan dertil beqvem Leilighed forhaabentlig kunde formeres.
 
Den Tid jeg havde det gode at nyde Deres Forberedelse til den hellige Confirmation, gav De mig ofte det opmuntrende Haab at jeg ved indtræffende Leilighed kunde vænte at blive ansat i Skoleholdertjenesten; og ved nu senest at tale med Deres Velærværdighed om det nu ansøgende Ombud blev vel Haabet ikke ganske nedstødt, men saavidt jeg kunde mærke af Deres Yttringer, skulde det meste som nu var i Vejen være at jeg skulde have overgivet mig til et secteriskt Væsen, men dette maa vist være Deres Velærværdighed forebragt af nogen min Avindsmand /: hvoraf vel faa kan rose [sig] at være frie :/ for at lægge hindringer i Vejen for min Ansættelse til et saadant Levebrød, og jeg erklærer dette foregivende for aabenbar Usandhed, thi den christelige Religion som De har indprænte[t] mig er i Forening med et velført Liv mig nok til Salighed uden nogen se[cte]riskt Forbindelse ifald ellers nogen saadan her gives. Jeg haaber saaledes at Deres Velærværdighed til Befordring af mit saavel Aandelige og timelige Vel gunstigst sætter mig i den ansøgte Tjen[este] hvori jeg ønsker og Haaber ved Guds Naade Kraf[t] og Bistand at kunde blive et skjønt svagt Redskab til Guds Ære[s] udbredelse og mine Medmenneskers Gavn.  
Aasen d. [6. 8. 1831].
Allerærbødigst
[Iver Andreas Aasen].
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd som er riven i to. Siste luten (som byrjar «mig nok») er avklypt i kantane og nytta til omslag på «Journal for Iver Andreas Aasen fra Aaret 1830». hvorfor jeg {især} gjør formeres. {Da jeg engang talede med Deres Velærværdighed derom blev ikke Haabet} jeg ved {for} /vel/ erklærer {saadant} dette til Salighed uden nogen se[cte-] ~ [denne lina er avklypt langsetter så berre nedste delen av bokstavane viser] riskt [!] Forbindelse gives, {der imidlertid efter mine Tanker} Jeg
 
- Frants Henrik Blichfeldt (17661839), cand. teol. 1787, sokneprest i Eid 18091821, sokneprest i Volda-Ørsta 18211839, var ein mann «udrustet med herlige Gaver og utrættelig i sit Kald» (H. C. Thoresen). Det går segner om dei gode talegåvene hans (J. Aaland: «Eid-Hornindal», 2. utg.; 1953, s. 132 f.). B. var mot Hauge-venene (jfr. O. Handeland: «Vårløysing» II, s. 59 ff,)
 
- Anders Hanson Velle (skreiv sjølv Welle) (18021883) lærar i Ørsta 18171861, klokkar 18271864 (jfr. O. Handeland: «Vårløysing» II, s. 47 ff. og TSH 193940, s. 40 ff.), frå 1822 ein av leiarane for Haugerørsla i Ørsta. A. W. var I. Aa.s lærar 18191824. A. W. var i ungdomen ein dugande felespelar.
 
Skoleholderombud]. Ved visitas 10. juli 1831 og skulekommisjonsmøte 11. juli rådde biskop Neumann til at det vart skipa ein fast skule på klokkargarden Klepp, og at vekselundervisningsmåten vart innførd. Det vart så skipa to nye omgangs-skulekrinsar såleis at kvar krins kunne få 2 mndr. undervisning slik som lova kravde. Kvar mann vart no pliktig til 4 dagars skulehald mot før 3.
 
- I. Aa. vart konfirmert 20. T. [19. okt.] 1828 saman med 11 andre gutar og 6 gjenter. Presten skriv om I. Aa.: «Præcæteris udmærket i Kundskab og Begreb og af meget god Opførsel».
 
ansøgende Ombud] Den 7. jan. 1831 er I. Aa. på Eikset hjå lensmann R. Aarflot og får «en Original ad Supliqve», dvs. ein søknadsformular. Aarflot hjelpte ofte både lærarar og andre med å skriva søknader (jfr. TSH 193940, s. 43, 45) noko Blichfeldt ikkje lika.
 
Den 6. aug. var I. Aa. i prestegarden med søknaden, likevel «Intet afgjort dennegang, men til Examen bestemtes den 2. September».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008